proje  izimi whatsapp destek hatt

| Proje izimi, Proje haz rlama, uyguluma, geli tirme merkezi
proje  izim deste i

Herkes i in 3ds Max Kursu zel Ders E itimi


1-E itiminizi 3ds Max'i ilk kt 1995'den beri kullanan, kurumsal firmalar, Mimarlar, grafikerler, tasar mc lar, renciler v.b i ine alan 1000 lerce farkl alanlardan insanlara bu program n e itimlerini vermi , Autodesk yetkili reticisi olarak g rev yapan Usta retici Mimarlardan al rs n z. Bire bir, zel Grup veya 6 Ki ilik Hafta Sonu Gruplar

2- 8-15 ki ilik gruplar yerine en fazla 2 veya 6 ki i ile zel ders verimlili inde grup e itimleri, Grup i indeki renci say s az oldu undan her renci ile ayr ayr ilgilenilir. Gruplar ortak bran lara g re olu turulur. rnek olarak Mimarlar e itimi sadece mimarlardan olu an 3 ki i aras nda al r. Program n Kullan laca Alana G re 3dsMax e itimi

3- Ders anlat m grubu olu turan rencilerin 3ds Max kullanaca alana g re ekillenir, rnek Mimarlardan olu an grup 3ds Max mimari g rselle tirmeye bakan t m y nleri ile renir. Mimari G rselle tirme yapacak kullan c , profesyonel 3ds Max'i kullan m zerine en iyi e itimi al r.

4- E itimi alma a amas nda bilgi ald n z ki i 3ds Max bilmeyen ve ticari kayg lar ile size e itimi pazarlayan firma sat temsilcisi de il, size e itimi verecek Usta retici Mimarlard r. En g ncel ve son yenilikleri ile 3ds Max e itimi.

5- 3dsmax e itimlerinde 3dMax'in en g ncel ve en son versiyonun e itimleri verilir. B ylece e itime kat lan renci rendi i en g ncel, yeni ara lar ve methodlar ile projesini geli tirir. Ders kayb olmayan 3ds Max e itimi

6- Grubu olu turan renciler az oldu undan, istedi iniz zamanlarda dersi al r ve derse kat lman z engelleyecek i leriniz kt nda ertemeler yapabilir, b ylece kalabal k gruplarda olan ders kay plar ndan etkilenmezsiniz. Vakitinizi bo a harcamayan bir 3dsMax e itimi

7- 3dsmax e itim program n bir disiplin i inde uygular, ders saatleri netdir, e itim gruplar i inde, kalabal k e itim gruplar nda olan ge ba lamadan do an ders kay plar olmaz. Gecikme ilede olsa ba layan bir ders, ba lad dakikadan bitti i dakikaya kadar dikkate al n r. Herkese aynen taahhut edilen t m e itim plan uygulan r, gerekti inde ekstra dersler ile ba tan belirli olan e itim i eri ini bitirir. Uygulamada herkese ayr ayr , 3ds Max al mas na uygun sistemler

8- Uygulama s ras nda herkes kendi bilgisayar nda al r. Bu bilgisayarlar t m zellikleri ile 3d Max'in stabil al mas na uygundur. sterseniz kendi bilgisayar n za 3dMax program n n kurulumu ile ilgili de yard m alabileceksiniz. Esnek zamanlar, grubunuzu kurun, g nler ve saatlere siz karar verin.

9- Gruplar hafta i i ve hafta sonu sabah, len, ak am olmak zere haftan n herg n ne g re esnekdir. Kendi grubunuzu kurdu unuzda veya zel e itimde, g nleri ve saatleri siz belirlersiniz. Mimar Ofisinde Kurs cretleri:
(Kendi belirledi iniz herhangi bir yerde alaca n z zel dersler i in stanbul Anadolu %30 , Avrupa yakas nda %20 fiyatlara eklenir.)
Dersleri nerde al rsan z al n dersler retici taraf ndan projeksiyon ile duvara yans t larak zel olarak verilecektir.


1 ki i i in zel ders 3,400 TL
2 ki ilik grup 3,000 TL (ki i ba cret)
3 ki ilik grup 2,800 TL (ki i ba cret)
4 ki ilik grup 2,600 TL (ki i ba cret)
5 ki ilik grup 2,400 TL (ki i ba cret)
6 ki ilik grup 2,200 TL (ki i ba cret)

Derslerimiz haftada 2 g n olacak ekilde g nl k 2 saat s recek ve iki ayda tamamlanacakt r. zel derse kat lan t m renciler i in zel ders bitiminde proje izimi i in gerekli materyaller (doku ar ivi, k k t phanesi, video dersler vb...) ve zel 3ds max sertifikas verilecektir.

3dMax + Vray + Photoshop + MentalRay, HEPS BU KURS ER NDE MEVCUTTUR.

3DS MAX KURS ER

1 - Aray z ve Navigasyon
- Birim ayarlamalar
- Move, Rotation ve Scale ara lar (Ta ma, D nd rme ve B y tme)
- X,Y,Z koordinat sisteminin anla lmas
- Zoom, Rotate, Pan ile kamera kontrol
- Plan, Perspektif ve cephe gibi al ma alanlar n n verimli kullan m

2 - Tek boyutlu izim ara lar
- Tek boyutlu izim ara lar n n detayl kullan m ,
- Lathe ve Loft modifikasyonlar ile torna objelerin modellenmesi,
- Tek boyutlu izimden boyutlu modele ge i .

3 - boyutlu modelleme
Editable Poly ve Editable Mesh,
Editable Poly kontrol noktalar ,
boyutlu modelleme ara lar n n detayl kullan m ,
Parametrik modelleme.

4 - Mekan modelleme
- Mimari ara lar n verimli kullan m ,
- Parametrik i mekan tasar m ,
- Hizalama ara lar n n detayl anla lmas ,
- Say sal veriler ile mobilyalar n modellenmesi.

5 Mental ray ve V-ray
- Ayd nlatma sistemlerinin detaylar ,
- Photometric k sistemleri,
- Kamera ve klar n detayl kullan m ,
- Global ayd nlatma, Final gather, Caustics ve Exposure control un detayl kullan m .

6 D mekan/cephe modelleme
- Autocad dosyalar n n 3dmaxte kullan m ,
- CAD dosyalar ndan model yap m ,
- evre ko ullar olu turma.

7- Photoshop ile 3d max in birlikte kullan m
- Photoshop aray z ne hakimiyet
- Desen ve malzemelerin Photoshop ile d zeltilmesi
- Al nan renderlar n Photoshopta d zenlenmesi
- Renk do rulama se enekleri