proje  izimi whatsapp destek hatt

| Proje izimi, Proje haz rlama, uyguluma, geli tirme merkezi
proje  izim deste i

ACIL DURUM TAHLIYE PLANI HAZIRLAMA


500m2 den ufak yerler icin m2 fiyati 4 TL olacaktir.


Acil durum nedir?; Acil durum hayat n normal ak s ras nda ilave herhangi bir tedbir al nmas n gerektiren s rad olaylard r. Bu olaylardan baz lar , yang n, do al afet, silahl sald r , bombalama gibi normal olarak her g n kar la mad m z olaylard r ve bunlar i in kendilerine has tedbirler al nmas gerekmektedir. Hemen her acil durum olay nda, binalar n tahliye edilmesi ka n lmazd r. Bu nedenle, her kat i in zel acil durumu kar layan tahliye plan yapmak gerekmektedir, b ylece acil durum ve afetler esnas nda personel aras nda karga a yaratmas n n n ne ge ilecektir.

Tahliye planlar hangileridir? ; Yang n tahliye plan , sivil savunma tahliye plan , e itimhane okul tahliye plan , deprem tahliye plan ve irketleriniz i in haz rlanmas gereken zorunlu tahliye planlar n z ve tahliye tatbikat tutana rne i ile yerinizde ke if yaparak yada bize sa lad n z projeniz zerinden ivedi olarak haz rl yoruz.

Sizde haz rlanmas n istedi iniz zorunlu acil durum tahliye plan i in bizimle irtibata ge ip bilgi alabilir ve en k sa s rede yapt rabilirsiniz. A a da daha nceden y zlerce referans aras ndan se ti imiz bir irket i in haz rlam oldu umuz bir tahliye plan rne i yer almaktad r.

Acil Durum Tahliye Plani Acil Durum Tahliye Plani

Yeti tirmek i in zaman bulamad n z veya haz rlanmas n istedi iniz projeleriniz varsa!

Projelerinizin h zl ca haz rlanmas nda sizlerin istekleri do rultusunda uygun fiyatlarla size yard mc oluyoruz.

Okul tahliye plan , sivil savunma tahliye plan rne i, okul tahliye plan indir. Deprem tahliye plan , yang n tahliye plan rne i ve sivil savunma tahliye plan ile e itimhane tahliye plan izimleri yap lmaktad r.
Sa l ve G venli i i in Tahliye Plan Neden nemlidir?
6331 say l sa l g venli i kanunun 12. maddesine g re i yerlerinde olu abilecek acil durumlarda al an n g venli i i in tahliye plan haz rlamak zorundad r. Proje iz Mimarl k olarak tahliye plan haz rlanmas nda firmalara hizmet vermekteyiz.

Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00
Yang n Ka Plan Nedir?
Oteller ve Hastaneler gibi bir ok ki inin misafir olarak bar nd mekanlarda, oda kap lar n n arkas na yang n an nda ka kolayla t rmak i in ka plan asmak gerekmektedir.

Ka Planlar nda odan n plan zerindeki konumu ve en yak n yang n merdiveni i aretlenirken, ematik ya da yaz l olarak yang n an nda ne yapmas gerekti ide tariflenir.

Pvc kaplama ya da A4 boyutunda k vr lm efaf pleksi aras na konulmu renkli kt olarak retilir.

Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00
Acil Durum Plan Nas l Haz rlan r?
Acil durum plan , t m i yerleri i in tasar m veya kurulu a amas ndan ba lamak zere acil durumlar n belirlenmesi, bunlar n olumsuz etkilerini nleyici ve s n rland r c tedbirlerin al nmas , g revlendirilecek ki ilerin belirlenmesi, acil durum m dahale ve tahliye y ntemlerinin olu turulmas , dok mantasyon, tatbikat ve acil durum plan n n yenilenmesi a amalar izlenerek haz rlan yor.

Acil durum plan nda; i yerinin unvan , adresi, haz rlayanlar n ad , soyad ve unvan , haz rland tarih ve ge erlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, al nan nleyici ve s n rland r c tedbirler, acil durum m dahale ve tahliye y ntemleri, i yerini veya i yerinin b l mlerini g steren kroki, yang n s nd rme ama l kullan lacaklar da dahil olmak zere acil durum ekipmanlar n n bulundu u yerler, ilkyard m malzemelerinin bulundu u yerler, ka yollar , toplanma yerleri, g revlendirilen al anlar n ve varsa yedeklerinin ad , soyad , unvan , sorumluluk alan ve ileti im bilgileri, ilk yard m, acil t bbi m dahale, kurtarma ve yang nla m cadele konular nda i yeri d ndaki kurulu lar n irtibat numaralar vb. bilgilerin yer almas gerekiyor

6331 say l sa l g venli i kanunun 12. maddesine g re i yerlerinde olu abilecek acil durumlarda al an n g venli i i in tahliye plan haz rlamak zorundad r. Proje iz Mimarl k olarak tahliye plan haz rlanmas nda firmalara hizmet vermekteyiz. Tahliye plan hakk nda detayl bilgi i in l tfen irtibata ge iniz.

Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00
Acil Durum Planlar n n Yenilenmesi?
Acil durum planlar ; tehlike s n f na g re ok tehlikeli i yerlerinde iki, tehlikeli i yerlerinde d rt ve az tehlikeli i yerlerinde alt y lda bir yenilenecek. Ancak i yerinde, yeni acil durumlar n ortaya kmas na neden olacak de i ikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin b y kl ne g re acil durum plan tamamen veya k smen yenilenecek.

Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00
Acil Durum Plan ve Di er Y k ml l klere Uymaman n Cezas Nedir?
Acil durumlar belirlemeyen, acil durumlar i in tedbir almayan, acil durum planlar n haz rlamayan, destek eleman g revlendirmeyen, ara gere sa lamayan, acil durumlarda i yeri d ndaki kurulu la irtibat sa layacak d zenlemeyi yapmayanlar hakk nda Sa l ve G venli i Kanunu na g re her y k ml l k i in 1.078 TL ve ayk r l n devam etti i her ay i in 1.078 TL idari para cezas uygulanacakt r. Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00
Sonu ?
Acil durum plan haz rlamak b t n i yerleri i in zorunlu hale getirilmi tir. Beklenmeyen olumsuz durumlara kar haz rl kl olmak, can ve mal kayb n n en aza indirilmesi acil durum planlar n n haz rlanmas ve uygulanmas ile m mk n olacakt r. Bu nedenle acil durum planlar n n haz rlanmas nda ve uygulanmas nda gerekli titizli in g sterilmesi gerekmektedir. B t n bunlar n yan nda acil durum plan n yapmaman n idari para cezas da bulunmaktad r. Acil durum plan n n herhangi bir kuruma verilmesine gerek yoktur. al anlar m z n ve i yerlerimizin zarar g rmemesi i in acil durumlara haz rl kl olmaktan ba ka aremizin olmad n unutmamam z gerekiyor.

Tahliye plan hakk nda detayl bilgi ve fiyat teklifi i in l tfen irtibata ge iniz. 0212 258 55 00

Tahliye plan ile ilgili al malar m z: Okul tahliye plan , Deprem tahliye plan , Sivil savunma okul tahliye plan , renci sivil savunma plan , Sivil savunma plan al ma takvimi, Yang n tahliye plan rne i, Bina tahliye plan , Hastane tahliye plan , Tahliye plan projesi haz rlama.

Acil durum plan ile ilgili al amlar m z: Acil Durum Eylem Planlar , Hastanelerde Acil Durum Plan , Apartmanlarda Acil Durum Planlar , Sosyal Mekanlarda Ve Evlerde Acil Durum Plan , Acil durum plan rne i, Ka planlar

Yang n ka plan proje izimi ve Acil Durum Tahliye Plan izimi i leri uygun fiyatlarla olarak haz rlanmaktad r. Teklif isteyiniz.